BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

  Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 september 2019.

  VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

  De BVBA BBR België met maatschappelijke zetel te Faiderstraat 15 – 1060 Sint-Gillis (hierna “BBR België”), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0876 914 246.

  E-mailadres: info@emaprod.com.

   

  UW PERSOONSGEGEVENS

  BBR België maakt gebruik van informaticatoepassingen teneinde u beter van onze diensten te laten genieten en onze organisatie te optimaliseren. Hierdoor verwerken wij op verschillende ogenblikken informatie over uzelf en/of uw familieleden, zoals:

  • identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, telefoonnummer, email, adres, postcode, stad).
  • de datums van de verzoeken uitgevoerd via de verschillende beschikbare formulieren op de website emaprod.com.
  • uw voorkeuren en interesses (bijvoorbeeld: hoofdverblijfplaats, tweede verblijfplaats, gehuurde goederen, prijs van het gezochte verblijf, aantal kamers, bewoonbare oppervlakte, oppervlakte van de bijgebouwen, prijs per m², keuze van investering: defiscalisatie, patrimonium opbouwen, het hebben van een aanvullend inkomen naast het pensioen, andere)
  • financiële en fiscale informatie (bijvoorbeeld: maandelijkse netto gezinsinkomen, jaarlijks belastbare inkomsten, eigen inbreng, duur van de lening, rentevoet van de lening, verzekeringstarief, gezinssamenstelling, kwalificatie ‘eerste woning’, fiscaal referentie-inkomen n-2, gewenste maandelijkse betaling, gezinssituatie, aantal kinderen ten laste, maandelijkse spaarcapaciteit).
  • uw vragen/opmerkingen/communicatie;
  • de klachten die u zou kunnen hebben en alle gegevens die u ons overmaakt wanneer wij met u communiceren, in het bijzonder per email, online of via sociale netwerken.

   

  DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

  De persoonsgegevens die u verstrekt aan BBR België, in het bijzonder door gebruik te maken van de formulieren op de website www.emaprod.com en door het bezoeken van de website, kunnen verwerkt worden voor de hierna bepaalde doeleinden.

   

   

  1. Onze relatie met onze prospecten en onze klanten beheren tijdens en na de aankoop van een woning:

   

  • De voorkeuren van onze prospecten en klanten kennen en beheren:

  Wij vergelijken, analyseren en combineren gegevens, bijvoorbeeld:

  • waarderen van onze gegevensbank van prospecten en klanten (met “waarderen”, bedoelen wij het regelmatig bijwerken van onze gegevensbank);
  • segmentatie op basis van de zoekgeschiedenis van de acties ondernomen op onze websites en uw surfgewoonten;
  • uitvoeren van studies en analyses van de vragenlijsten en de commentaren van prospecten en klanten;
  • opmaken van statistieken, commerciële scores en rapporteringen;
  • aanleveren van context aan de pushtool van aanbiedingen wanneer een internetgebruiker onze website bezoekt.

  Het doel van dit alles is een beter begrip te ontwikkelen van uw noden en wensen en uw profiel als prospect of klant, om u, in de mate van het mogelijke, geen onnodige aanbiedingen te doen, u geen aanbiedingen te doen die niet beantwoorden aan uw interesses en u, algemeen gesproken, niet te storen.

  Op die manier kunnen wij een profiel opstellen om:

  • onze communicatie voor marketingdoeleinden, merkenpromotie, direct marketing te personaliseren, u aanbiedingen te doen en u gepersonaliseerde berichten te sturen, en, algemeen gesproken, u op te volgen en u op een persoonlijke wijze te behandelen;

   

  • onze producten en diensten aan te passen en te verbeteren om zo goed mogelijk te voldoen aan uw verzoeken en die van onze klanten in het algemeen;

   

  • de diensten en producten die wij aanbieden te optimaliseren door te anticiperen op de noden en toekomstige behoeften van onze prospecten en cliënten.

   

  • Met onze prospecten/cliënten communiceren buiten contractuele relaties of verzoeken om precontractuele maatregelen;

  Dankzij de verwerking van u persoonsgegevens kunnen wij met u communiceren om:

  • de verzoeken van de bezoekers van de website www.emaprod.com (brochureaanvraag, verzoek om informatie, aanvraag voor een abonnement op de nieuwsbrief, verzoek om een afspraak, verzoek om op de hoogte gehouden te worden van avant-premières en alle andere soorten verzoeken van de bezoekers van de website) te beheren en aan deze verzoeken/aanvragen tegemoet te komen;
  • meer in het algemeen te reageren op uw verzoeken om informatie, enz. die ons via andere kanalen bereiken (bijvoorbeeld: telefoonoproep van een betrokkene);
  • u te informeren over ons bedrijf, met name over een nieuwe dienst of product, u onze nieuwsbrieven, promoties en aanbiedingen toe te sturen, in het bijzonder per e-mail of telefonisch contact met u op te nemen (tenzij u natuurlijk niet heeft ingestemd met het ontvangen van promotionele e-mails);
  • de verzoeken te beheren om uit te schrijven van nieuwsbrieven, promoties en tevredenheidsonderzoeken.

   

  • Het beheren van de contractuele relatie en al wat deze omvat:

  Wij verwerken uw gegevens in het kader van de precontractuele en contractuele relaties, hetgeen onder andere omvat:

  • antwoorden op uw verzoeken voorafgaand aan het eventueel sluiten van een contract (bijvoorbeeld: offerteaanvraag);
  • uitvoering van de gesloten overeenkomsten;
  • communicatie in het kader van de precontractuele verzoeken of de gesloten overeenkomsten;
  • beheer van de facturatie.

   

  • Klachtenbeheer

  De verwerking van uw persoonsgegevens laat ons toe iedere eventuele klacht te behandelen die wij van u zouden ontvangen.

   

  1. Bescherming van de rechten van BBR België in rechte

  BBR België kan genoodzaakt zijn de gegevens van de betrokkenen te verwerken om de rechten van BBR België voor de rechtbank te doen gelden of verdedigen (bijv.: invordering van een onbetaalde factuur of enige andere gerechtelijke procedure, waaronder voor de administratieve rechtbanken).

   

  1. Beveiligen en verbeteren van uw gebruik van onze website www.emaprod.com:

  Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • verbetering van de navigatie, met name door aanpassing van de routes en van de inhoud die aan internetgebruikers wordt aangeboden;
  • implementatie van beveiliging en preventie van fraude.

   

  1. Inachtneming van uw rechten op de bescherming van uw persoonsgegevens

  Zoals hierna meer in detail wordt uiteengezet (zie de rubriek “Uw Rechten” hieronder), hechten wij veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens dus ook opdat u uw rechten jegens ons zou kunnen uitoefenen.

   

  GRONDEN & DUUR VAN DE VERWERKING

  De hierboven vermelde verwerkingen rusten op de volgende wettelijke gronden. De duur van de verwerkingen worden telkens aangegeven per grond van verwerking.

  1. Onze relatie met onze prospecten en onze klanten beheren tijdens en na de aankoop van de woning:

   

  • Beheer van de profielen:

  Naargelang het geval wordt het bijhouden van de profielen gerechtvaardigd door de volgende gronden:

  • uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene (bijv. verzoek om een goed) of uitvoering van een gesloten overeenkomst, om zo het goed en de dienst te verstrekken die het meest geschikt zijn voor de betrokkene;

   

  de gegevens worden bewaard tijdens de duur van het bestaan van de contractuele en precontractuele relatie, en dit tot het einde van de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen die kunnen ontstaan uit deze contractuele en/of precontractuele relatie, teneinde de rechten en plichten van de partijen te kunnen aantonen, maar ook om tegemoet te komen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen, bijv. met betrekking tot de archivering van facturen en/of met betrekking tot de boekhouding;

   

  • afgezien van het bovenstaande, berust de verwerking op de toestemming van de betrokkene teneinde BBR België in staat te stellen zijn goederen en diensten aan te bieden die optimaal zijn afgestemd op zijn prospecten en klanten, zoals hierboven gedetailleerd vermeld in artikel 1.1; de betrokkene kan zich niettemin verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens indien zijn belangen, rechten en vrijheden prevaleren boven de legitieme belangen van BBR België;

   

  de voor deze doeleinden gebruikte gegevens worden bewaard gedurende een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact met de betrokkene; in dit verband is er eveneens sprake van contact indien de betrokkene op een hyperlink klikt in verband met een actie van BBR België.

   

  • Met onze prospecten/cliënten communiceren buiten contractuele relaties of verzoeken om precontractuele maatregelen:

  Het versturen van de elektronische nieuwsbrief en van andere e-mails of het verrichten van telefoonoproepen voor promotiedoeleinden gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, die zijn toestemming steeds op eenvoudig verzoek kan intrekken, via e-mail aan info@emaprod.com of per brief aan BVBA BBR België met maatschappelijke zetel te Faiderstraat 15 – 1060 Sint-Gillis. In het verzoek moet gespecificeerd worden dat het om een verzoek gaat aan BBR België. Deze laatste behoudt zich het recht voor de identiteit van de verzoeker na te gaan teneinde de betrokkene te beschermen. De toestemming kan ook rechtstreeks ingetrokken worden door in de promotionele e-mail van BBR België op de daartoe voorziene link te klikken.

  De vormen van niet-digitale direct marketing (bijvoorbeeld: verzending van brieven via de post) steunen op de rechtmatige belangen van BBR België, die impliceren dat BBR België zijn diensten en goederen vrij bij het publiek moet kunnen promoten; de betrokkene kan zich niettemin verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens indien zijn belangen, rechten en vrijheden prevaleren boven de legitieme belangen van BBR België.

  De voor deze doeleinden gebruikte gegevens worden bewaard gedurende een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact met de betrokkene; in dit verband is er eveneens sprake van contact indien de betrokkene een hyperlink aanklikt in verband met een actie van BBR België.

   

  • Het beheren van de contractuele relatie en al wat deze omvat:

  De persoonsgegevens worden in dit verband verwerkt met het oog op de uitvoering van het contract waarbij de betrokkene partij is of met het oog op de uitvoering van contractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene (bijv.: verzoek om een offerte in de vereiste vorm).

  De gegevens worden bewaard tijdens de duur van het bestaan van de contractuele en precontractuele relatie, en dit tot het einde van de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen die kunnen ontstaan uit deze contractuele en/of precontractuele relatie, teneinde de rechten en plichten van de partijen te kunnen aantonen, maar ook om tegemoet te komen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen, bijv. met betrekking tot de archivering van facturen en/of met betrekking tot de boekhouding;

   

  • Klachtenbeheer:

  De persoonsgegevens van de betrokkenen die een klacht formulieren kunnen verwerkt moeten worden met het oog op de uitvoering van het één contract waarbij de betrokkene partij is of met het oog op de uitvoering van contractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene (bijv.: verzoek om een offerte in de vereiste vorm).

  De gegevens worden bewaard tijdens de duur van het bestaan van de contractuele en precontractuele relatie, en dit tot het einde van de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen die kunnen ontstaan uit deze contractuele en/of precontractuele relatie, teneinde de rechten en plichten van de partijen te kunnen aantonen, maar ook om tegemoet te komen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen, bijv. met betrekking tot de archivering van facturen en/of met betrekking tot de boekhouding;

  Buiten de twee voormelde gevallen, wordt de verwerking van de gegevens van de betrokkenen die een klacht formuleren gerechtvaardigd door de legitieme belangen van BBR België, belangen die BBR België toelaten zo goed mogelijk gevolg te geven aan een de klacht en, eventueel, passende maatregelen te nemen tegen de personen die bij BBR Belgium een fout hebben gemaakt, om zo zijn interne procedures te verbeteren en te voorkomen dat de situatie die aanleiding gegeven geeft tot de klacht zich niet meer voordoet en, algemeen gesproken, zijn dienstverlening ten aanzien van personen te verbeteren. De betrokkene kan zich niettemin verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens indien zijn belangen, rechten en vrijheden prevaleren boven de legitieme belangen van BBR België.

  De gegevens die verwerkt worden met het oog op wat in de vorige alinea is vermeld, worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf het laatste contact met de betrokkene.

   

  1. Bescherming van de rechten van BBR België in rechte:

  BBR België kan de persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht voor de rechtbank, waaronder voor de administratieve rechtbanken.

  De in dit kader verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de termijn die nodig is om het geschil tot een definitief einde te brengen en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen, in het bijzonder ten aanzien van archivering en/of boekhouding, die voor al of een deel van deze gegevens een langere termijn kunnen voorschrijven.

   

  1. Beveiligen en verbeteren van uw gebruik van de website emaprod.com:

  De verwerking van de gegevens van de betrokken personen met het oog op het beveiligen en verbeteren van de website www.emaprod.com is gebaseerd op de legitieme belangen van BBR Belgium, die toelaten zijn bezoekers en onderneming optimaal te beschermen en zijn diensten en imago op het internet te promoten. De betrokkene kan zich niettemin verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens indien zijn belangen, rechten en vrijheden prevaleren boven de legitieme belangen van BBR België.

  Deze gegevens worden bewaard gedurende een periode van één jaar vanaf de verzameling ervan.

  In voorkomend geval dient er rekening mee gehouden te worden dat de geldende regelgeving kan voorschrijven dat de persoonsgegevens over uw surfgedrag, bijvoorbeeld voor onderzoeksdoeleinden, gedurende een langere periode dan in de voorgaande alinea wordt aangegeven, door BBR België bewaard moeten worden.

   

  1. Inachtneming van de rechten van de betrokkenen over hun persoonsgegevens

  De legitieme belangen van BBR Belgium vereisen dat rekening wordt gehouden met de persoonsgegevens van de betrokken personen en dat deze worden beschermd.

  Het rekening houden met en de bescherming van de persoonsgegevens is bovendien een wettelijke verplichting die steunt op Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (afgekort: AVG).

  Deze verwerking, die substantieel is voor de hierboven opgesomde doeleinden, stopt samen met deze doeleinden.

   

  UW RECHTEN

  De rechten van de betrokkene in het algemeen

  Elke betrokkene beschikt, onder de voorwaarden bepaald door de van toepassing zijnde regelgevingen, en met name door de AVG, over:

  • het recht om op elk moment zijn toestemming in te trekken met delen van de Verwerking die door BBR België worden verricht op basis van die instemming;
  • het recht van BBR België bevestiging te krijgen dat zijn persoonsgegevens wel of niet verwerkt worden, en, indien ze verwerkt worden, toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking te krijgen (doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens werden of worden verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens bewaard zullen worden of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om deze periode te bepalen, enz.);
  • het recht om van BBR België, zo snel mogelijk, de rechtzetting te verkrijgen van persoonsgegevens die onjuist zouden zijn;
  • het recht om van BBR België, zo snel mogelijk, de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen;
  • het recht om van BBR België de beperking van de verwerking te verkrijgen;
  • het recht om zijn persoonsgegevens die aan BBR België verstrekt werden, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te ontvangen en het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat BBR België hiertegen bezwaar maakt;
  • het recht niet onderworpen te worden aan een beslissing die louter gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, zoals profilering, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem op een gelijkaardige significante wijze treft.

   

  Recht van verzet

  Iedere betrokkene heeft eveneens:

  • het recht om, vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te verkrijgen dat BBR België zijn persoonsgegevens niet langer verwerkt wanneer deze verwerking, waaronder profilering, steunt op de legitieme belangen van BBR België,

   

  • het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover die profilering betrekking heeft op dergelijke prospectie.

   

  Uitoefening van rechten

  Op voorwaarde dat hij zijn identiteit rechtvaardigt kan de Klant kosteloos zijn hierboven beschreven rechten uitoefenen door te schrijven naar BBR België (e-mailadres: info@emaprod.com of postadres: BVBA BBR België met maatschappelijke zetel te Faiderstraat 15 – 1060 Sint-Gillis).

  In het geval van kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken, in het bijzonder omwille van hun repetitief karakter, kan BBR België:

  • de betaling eisen van redelijke kosten rekening houdend met de administratieve kosten die gemaakt werden om de informatie te verstrekken, de mededeling te doen of de gevraagde maatregelen te nemen;
  • of weigeren gevolg te geven aan deze verzoeken.

  Het is de verantwoordelijkheid van BBR België om de kennelijk ongegronde of buitensporige aard van het verzoek aan te tonen.

   

  Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

  Elke betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www. gegevensbeschermingsautoriteit.be).

   

  Bescherming van de persoonsgegevens bij overlijden

  De betrokkene kan op elk ogenblik richtlijnen bepalen, wijzigen en intrekken met betrekking tot de bewaring, verwijdering en mededeling van de persoonsgegevens na zijn overlijden. De betrokkene heeft op die manier het recht een derde aan te duiden aan wie zijn persoonsgegevens na zijn overlijden kunnen worden meegedeeld. Hij verbindt er zich dan wel toe de derde hiervan op de hoogte te stellen.

   

  ONTVANGERS

  Om de bovenstaande doeleinden te vervullen, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met:

  • de entiteiten van de groep BBR België, met name om u de beste service te bieden en u te laten profiteren van ons volledige assortiment producten, diensten en voordelen;

   

  • dienstverleners die namens ons diensten verlenen;

   

  • zakelijke, bank- en verzekeringspartners;

   

  • administratieve, gerechtelijke of overheidsinstanties, openbare lichamen, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;

   

  • bepaalde gereglementeerde beroepen zoals commissarissen, boekhouders, advocaten of notarissen.

   

  HOSTING

  De Persoonsgegevens van de betrokkenen worden gehost door BBR België, dat zelf een beroep kan doen op een gekwalificeerde verwerker die servers bezit buiten en op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte.

  Deze hostingoplossingen bieden een beveiliging om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de gegevens te waarborgen. De eventueel gekozen verwerkers verbinden zich er eveneens toe om, onder dezelfde voorwaarden, de gegevens van de Betrokkenen te back-uppen of doen back-uppen in omstandigheden die de beveiliging en integriteit ervan garanderen, en deze gegevens te beschermen tegen eventuele schade aan de servers.

  In voorkomend geval worden passende garanties geboden overeenkomstig artikel 46 van de algemene verordening gegevensbescherming. Een exemplaar hiervan kan verkregen worden door een mail te sturen naar: info@emaprod.com of door een brief te sturen naar: BVBA BBR België met maatschappelijke zetel te Faiderstraat 15 – 1060 Sint-Gillis).