JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

  De recentste versie van deze site werd online geplaatst op xx/xx/xxxx. De site wordt sporadisch bijgewerkt. De volgende juridische kennisgevingen bepalen de werkings- en gebruiksregels (hierna “de Voorwaarden”) van de website www.emaprod.com (hierna “de Site” genoemd). Het bezoeken van en surfen op de Site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden,

  Wanneer BBR België substantiële wijzigingen aanbrengt in de Voorwaarden, zal het een kennisgeving op de Site plaatsen of een e-mail sturen naar de gebruikers die hun contactgegevens hebben verstrekt, al naargelang van wat het meest is aangewezen gegeven de omstandigheden.

  In elk geval is het de verantwoordelijkheid van gebruikers om ervoor te zorgen dat ze dergelijke kennisgevingen zorgvuldig lezen en vóór gebruik de nieuwste versie van deze Voorwaarden raadplegen.

  Het verdere gebruik van de Site nadat de wijzigingen werden aangebracht, impliceert een aanvaarding van deze wijzigingen.

   

  UITGEVER VAN DE SITE WWW.EMAPROD.COM

  De BVBA BBR België met maatschappelijke zetel te Faiderstraat 15 – 1060 Sint-Gillis (België) (hierna “BBR België”), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0876.914 246.

  E-mailadres: info@emaprod.com.

   

  PUBLICATIE

  Publicatieredacteur: Stéphane Benaym

  Hoofdredacteur: Stéphane Benaym

  Hoofdredacteur: Ségolène Vuillaume

  Opgesteld door: Laura Cneuvels

  Adres: Faiderstraat 15; 1060 Brussel (België)

   

  INTELLECTUELE EIGENDOM

  De presentatie en inhoud van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, de naam en logo’s van BBR België, afbeeldingen, databases, producten en slogans vormen samen of afzonderlijk een werk dat beschermd is door de geldende wetten betreffen de intellectueel eigendom. Van deze elementen mag geen enkele reproductie en/of weergave, geheel of gedeeltelijk, op welke manier, op welk medium of in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BBR België. Het kopiëren voor privégebruik van de inhoud van de site is toegestaan op voorwaarde dat BBR België wordt vermeld als de bron van deze kopie. Bovendien is, in overeenstemming met de artikelen XI.305 en volgende van het Wetboek van economisch recht, elke extra op welke wijze en in welke vorm dan ook of elk hergebruik, door de terbeschikkingstelling aan het publiek van een substantieel deel van enigerlei op de Site toegankelijke database, verboden. Evenzo is het herhaald of systematisch extraheren of hergebruiken van kwalitatief of kwantitatief niet-substantiële delen van de inhoud van een database die op de Site toegankelijk is, verboden, wanneer deze activiteiten kennelijk buiten de normale gebruiksomstandigheden van deze database vallen.

  BBR België wil te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteren. Houders van rechten kunnen BBR België op elk moment in kennis stellen als zij van mening zijn dat BBR België of een gebruiker van de Dienst van BBR België zijn rechten genegeerd zou hebben. Deze vermeldingen worden per e-mail verzonden naar het volgende adres: info@emaprod.com.

  Vermeld in dit verband duidelijk de inhoud die door een intellectueel eigendomsrecht beschermd zou zijn en de URL van de informatie op de Website die een inbreuk zou vormen. Geef eveneens voldoende contactinformatie zodat wij contact met u kunnen opnemen (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

   

  PRIJZEN

  De prijzen die op de site worden vermeld zijn niet definitief en kunnen steeds door BBR België worden aangepast. De Site wordt slechts sporadisch bijgewerkt en het is mogelijk dat de prijzen die door onze agenten worden meegedeeld, verschillen van de prijzen die op de Site worden weergegeven. Bel 02/218.14.64 voor meer informatie. Prijs van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn.

   

  HYPERLINKS

  In voorkomend geval stelt BBR België hyperlinks naar andere websites ter beschikking. BBR België controleert echter niet de rechtmatigheid van de inhoud van deze sites en kan, behalve in geval van een grove of opzettelijke nalatigheid, niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten of informatie die op deze sites worden aangeboden. BBR België zal binnen een redelijke termijn en zo snel mogelijk elke link naar onrechtmatige inhoud verwijderen zodra de onrechtmatigheid haar werd gemeld en het redelijk lijkt om deze inhoud als onrechtmatig te beschouwen.

  Het raadplegen van websites van derden is voor risico van de gebruiker, die zich er terdege van bewust moet zijn dat deze websites mogelijk onderworpen zijn aan andere gebruiksvoorwaarden, andere privacybepalingen en/of, in het algemeen, andere regels dan die welke van toepassing zijn op de website van BBR België. BBR België is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de geldende wet- en regelgeving en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zij kunnen veroorzaken.

  Bovendien kan BBR België, behalve in geval van een grote of opzettelijke fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die vanaf deze websites naar zijn website worden geplaatst, noch voor de inhoud van deze sites. Het plaatsen van een hyperlink naar de startpagina of secundaire pagina’s, bestanden of applicaties van de website van BBR België, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BBR België. Het ‘framen’ van heel of een deel van de website van BBR België is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BBR België.

   

  PRIVACY, PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

  Klik hier voor het beleid van BBR Belgium inzake de bescherming van persoonsgegevens.

  Klik hier voor het cookiebeleid van BBR België.

   

  AANSPRAKELIJKHEID

  Geen van de bepalingen van de Voorwaarden kan ertoe leiden dat de aansprakelijkheid van BBR België voor ernstig of opzettelijk wangedrag wordt uitgesloten of beperkt.

  Niettegenstaande het eerste lid kan BBR Belgium niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook die ontstaat tijdens het gebruik van de Site. Deze disclaimer is ook van toepassing op technische storingen en/of defecten met betrekking tot de gebruikte hardware en software, die het gebruik van de Site geheel of gedeeltelijk tijdelijk onmogelijk of zeer moeilijk kunnen maken, of zelfs kunnen onderbreken.

  BBR België kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele risico’s die voortvloeien uit het gebruik van internet of e-mail en is met name niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door computerapparatuur van gebruikers.

  BBR België kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gebruik, gegevens, activiteit of winst (direct of indirect) wegens het gebruik van de Site, de applicaties van derden of de inhoud van applicaties van derden of wegens het onvermogen om deze te gebruiken.

  Gezien de elektronische communicatiemethode die door BBR België wordt gebruikt, is het aan de gebruikers om de nodige stappen te nemen om te voorkomen dat de instellingen van hun mailboxen de berichten van BBR België weigeren en om, in voorkomend geval, regelmatig hun map ‘junk’ (‘spam’ of een andere gelijkwaardige benaming) en bepaalde programma’s die onbekende e-mails standaard in deze map opslaan, te controleren. BBR België kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als na het verzenden van een e-mailbericht, om redenen buiten de controle van BBR België, dit bericht de beoogde ontvanger niet bereikt.

   

  BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

  BBR België verbindt zich er niet toe om een permanente, ononderbroken en beveiligde toegang tot zijn Site te bieden. BBR België behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot zijn site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, in het bijzonder in geval van risico op misbruik of fraude of om onderhoud te verrichten of verbeteringen of wijzigingen aan te brengen. BBR België zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en gebruikers informeren over de duur van dergelijke onderbrekingen. Onverminderd bijkomende schadevergoedingen, behoudt BBR België zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot enig deel van de Site verbieden en wel om de volgende redenen: niet-naleving van deze Voorwaarden, gebruik van de Site voor enig doel dat onwettig is, in strijd is met de goede zeden of een aantasting vormt van de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de Site en BBR België.

   

  BESLECHTING VAN GESCHILLEN – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID

  Deze Voorwaarden en elk geschil tussen de partijen worden exclusief beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

  In geval van een geschil zijn alleen de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

   

  GELDIGHEID

  De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden nietig worden verklaard, de genoemde Voorwaarden en hun verbintenissen in hun geheel geldig blijven, met uitzondering van de betwiste bepaling(en).

  De partijen komen ook overeen dat alle eventueel nietige bepalingen van rechtswege geldig blijven voor zover toegestaan volgens de geldende regelgeving, waaronder de rechtspraak van de hoven en rechtbanken. Bijgevolg zullen zij in het geval van een geschil van rechtswege worden verminderd tot het niveau dat door de rechter krachtens de geldende wetgeving wordt aanvaard.

  Wanneer een vermindering onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld omdat de essentie van de desbetreffende bepaling ongeldig is, verbinden de partijen zich ertoe deze bepaling te vervangen door een bepaling met een nuttige uitwerking die zo dicht mogelijk aansluit bij de nietig verklaarde bepaling.